_"A R P I N"_

گرامر درس 4زبان سوم راهنمایی

بنام خداوند بخشنده مهربان

آموزش وگرامر و قواعد درس 4 زبان انگلیسی سوم راهنمایی :

برای تبدیل یک جمله به زمان گذشته باید فعل آن جمله را به زمان گذشته تغییر داد دردرس 4 این کار فقط با افزودن((ed به آخر فعل امکان پذیر است:

I watch tv every morning.                                                                                               

                                                                                                   I watched tv yesterday.

در هنگام سوالی کردن جملات در زمان گذشته کافی است که did را به اول جمله آورده و(ed) را از آخر فعل حذف کنیم.

                                                                                                I watched tv yesterday.

                                                                              DID you watch tv yesterday?

طریقه منفی کردن : برای منفی کردن این نوع جملات کافی است کلمه not didرا بعد ازفعل اصلی بیاوریم:

                                                                   .                     I watched tv yesterday

I did not watch tv yesterday.

توجه:مخفف کلمه ی did not کلمه ی didn*t است.

طریقه سوالی کردن با کلمات پرسشی: برای سوالی کردن این جملات باید به فرمول زیر توجه کنیم:

                                       بقیه ی جمله + did + کلمات پرسشی

What did you watch yesterday?                                                                                   

I watched tv yesterday.                                                                                                                    

+ نوشته شده در  ساعت   توسط Mehrdad  |